Click
Comparte el link:

Instruccions per als processos d’elecció de presidents/es i delegats/es de sector

Instruccions de la Delegació d’Incidències i Demarcacions de Junta Central Fallera

 

INSTRUCCIONS DE LA PRESIDÈNCIA EXECUTIVA DE L’ORGANISME AUTÒNOM JUNTA CENTRAL FALLERA AMB VISTA Al FUNCIONAMENT DELS PROCESSOS D’ELECCIÓ DE PRESIDENTS DE COMISSIONS DE FALLA I DELEGATS DE SECTOR

L’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, ha requerit l’adopció de mesures immediates i eficaces per a fer front a aquesta conjuntura sanitària.

Així, mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declara l’estat de alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, fent efectiva la previsió continguda en l’article 116 de la Constitució Espanyola i desenvolupat per la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i lloc amb motiu de la situació sanitària generada per la COVID-19. Situació que ha sigut prorrogada per successives normes, fins al dia de l’emissió de la present instrucció. Amb motiu de la crisi sanitària que està travessant la població mundial, provocada per la pandèmia derivada de la propagació del virus COVID-19, s’han implantat en tot el territori nacional una sèrie de mesures excepcionals de contenció que han alterat significativament tant l’activitat administrativa de les entitats que integren el sector públic com el funcionament i actuació dels òrgans de govern de les persones jurídiques de Dret Privat (associacions, societats civils i mercantils, cooperatives i fundacions). Una de les mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma, és la prevista en els apartats primer i segon de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, que sota la rúbrica “Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de Dret privat” assenyala, literalment, el següent:

1. Encara que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència que assegure l’autenticitat i la connexió bilateral o plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot. La mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tinguera constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.
2. Encara que els estatuts no ho hagueren previst, durant el període d’alarma, els acords dels òrgans de govern i d’administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decidisca el president i hauran d’adoptar-se així quan el sol·licite, almenys, dos dels membres de l’òrgan. La mateixa regla serà aplicable a les comissions delegades i a les altres comissions obligatòries o voluntàries que tinguera constituïdes. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili social. Serà aplicable a totes aquests acords el que s’estableix en l’article 100 del Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Mercantil, encara que no es tracte de societats mercantils.

Per tant, aquesta alteració en la gestió dels procediments de funcionament dels òrgans de govern de les persones jurídiques té les seues conseqüències en l’àmbit d’actuació organitzativa pròpia de les Comissions de Falla, com a entitats sense ànim de lucre. Així doncs, la declaració de l’estat d’alarma obliga, imperativament, a reorganitzar el funcionament intern i els processos de decisió, permetent, durant el mateix donar una resposta adequada a aquesta situació excepcional que impedeix el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats.

En aquest sentit, aquesta Presidència Executiva, emet les següents instruccions, a conseqüència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID- 19, i emparades pel que es disposa en l’article 40.1 i 2 del Reial decret 8/2020, de 17 de març, conduents a facilitar eficaçment, la celebració de sessions i l’adopció d’acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics:

1.- Per a procedir a l’elecció de la presidència, les Comissions de Falla, hauran d’articular els mecanismes digitals que consideren oportuns, per a poder realitzar la junta de tancament d’exercici amb la liquidació dels comptes a tenor del que es dispose en el reglament intern de la falla. Posteriorment i una vegada aprovades la liquidació de l’exercici anterior, les candidatures a la presidència de la falla hauran de ser comunicades al secretari de la mateixa (preferentment via e-mail). Aquestes candidatures s’hauran de presentar entre el dia 1 i el 10 de maig de 2020.
2.- En cas de no haver-hi més d’una candidatura, l’elecció de la presidència s’entendrà per assentiment de la resta de la comissió i la comissió comunicarà a la Junta Central Fallera el seu nomenament entregant els censos fins al 22 de maig de 2020.
3.- En cas d’haver-hi més d’una candidatura, la comissió establirà els mitjans electrònics necessaris perquè tota la comissió puga votar entre les candidatures presentades de manera que es respecte el caràcter secret del vot i l’accés universal a aquest. Existeixen actualment en el mercat mitjans electrònics i pàgines web que permeten realitzar aquesta elecció amb fiabilitat. Aquesta elecció es durà a terme a partir de l’11 de maig del 2020. La comissió comunicarà a la Junta Central Fallera el resultat de l’elecció presentant els censos fins al 22 de maig del 2020.
4.- En cas que la comissió no poguera assegurar aquest dret, la Junta Central Fallera, la seua Presidència, la seua Secretària General, la Delegació d’Incidències i l’Assessoria Jurídica d’aquesta, actuaren com a garants de la democràcia participativa i facilitaren la votació de la mateixa establint els mecanismes oportuns. La Junta Central Fallera determinarà el procés i el resultat de les votacions no més tard del 18 de maig de 2020. La comissió, una vegada comunicat el resultat de l’elecció, haurà de remetre els censos a la Junta Central Fallera fins al 22 de maig del 2020.

5.- El termini de presentació de sol·licituds per a ser triat Vocal Electe (Delegat de Sector) haurà d’efectuar-se per correu electrònic a l’adreça: secretaria@fallas.com des del dia 11 al 22 de maig de 2020, tots dos inclusivament. No s’admetrà cap sol·licitud si no va acompanyada d’un certificat de la comissió donant fe que el candidat està inscrit en la comissió per a l’exercici 2020/2021.
6.- L’elecció de Vocals Electes dels diferents Sectors fallers, tindrà lloc entre els dies 25 al 31 de maig de 2020, mitjançant un procés d’elecció telemàtic que serà habilitat per Junta Central Fallera. El resultat serà comunicat de l’1 de juny al 2 de juny de 2020.

Totes aquestes instruccions seran compatibles amb la possibilitat de realitzar les votacions, juntes generals extraordinàries o reunions de manera presencial sempre que es garantisquen les diferents mesures sanitàries, de seguretat, d’autoprotecció o de distanciament físic de les fases de desescalada propostes pel Govern d’Espanya, sempre que es respecten els terminis enunciats.

RECOMANACIONS PERQUÈ LES COMISSIONS DE FALLA PUGUEN LIQUIDAR I TANCAR L’EXERCICI 2019-2020, ELEGIR PRESIDENT AIXÍ COM ELECCIÓ DE VOCALS ELECTES

La Delegació d’Incidències i Demarcacions, davant la situació creada per la declaració de l’Estat d’Alarma, considera que les Comissions de Falla per a poder tancar l’exercici 2019-2020, elegir President per al nou exercici així com per a triar als Vocals Electes d’entre els sol·licitants, és a dir per a complir les previsions de l’artº 16 del Reglament Faller i concordants, atés que no està permesa la reunió de persones, podrien celebrar de forma no presencial la Junta General de Liquidació i tancament de l’exercici finalitzat, procedir a la celebració de la Junta General d’Elecció de President així com triar als Vocals Electes del Sector Faller al qual pertanguen, a l’empara de les normes generals derivades de l’esmentat Estat d’Alarma, de la següent forma:

1r.- El President/a i la Junta Directiva de l’exercici 2019-2020, que romanen en funcions, han d’elaborar, per escrit, la Memòria d’Activitats així com el Balanç Econòmic. Una vegada tinguen tots dos documents procedir a la convocatòria de la Junta General de Liquidació i Tancament, amb huit dies d’antelació i amb un Ordre del dia que incloga la lectura de tots dos documents i conducta a l’aprovació o no d’aquests. Coneguts els possibles candidats a ser triats, podria incloure’s la convocatòria de la Junta General d’Elecció de President.

Com es farien aquestes convocatòries? Hui dia la pràctica totalitat de fallers i falleres disposen de correu electrònic a través d’Internet i també de WhatsApp.

Perquè a través d’aquests mitjans comuns ja utilitzats en les Comissions el Secretari enviarà les convocatòries adjuntant a la primera els documents de la Memòria i del Balanç. I a la segona la llista de candidats a President/a. Si hi haguera algun faller o fallera que no disposara de cap d’aquests mitjans la convocatòria i la remissió de la documentació pertinent ha d’efectuar-se per correu als domicilis que dels mateixos consten i després votar per exemple via telefònica.

Les convocatòries han de contindre el dia i l’hora, i seria assenyalar un termini per a poder participar en totes dues Juntes Generals. La manera de participar seria contestar a l’adreça de correu electrònic o al número de WhatsApp que es facilite la decisió de cadascun respecte a la Memòria d’Activitats i al Balanç que presente el President de l’exercici liquidat, sempre tenint en compte el compliment del termini determinat.

O bé, per correu normal a l’adreça que s’assenyale en les convocatòries, també per escrit. Ha de ser així perquè quede constància de la participació i del resultat respecte a l’aprovació o no de la Memòria i del Balanç com el que es refereix a l’elecció del President o Presidenta.

Tota aquesta documentació la guardarà el Secretari convocant o la persona que es designe.

2n.- Quant als Vocals Electes també podria utilitzar-se aquestes convocatòries de què hem parlat, adjuntant els noms de quants ho hagen sol·licitat i que opten a aquesta elecció per cada sector. El procediment seria el mateix. La resposta dels Presidents o Presidentes seria tal com abans hem indicat perquè quede constància de la participació i dels elegits.

En general la forma de votacions podria ser: aprove o no aprove el Balanç i la Memòria. Done el meu vot per a President o Presidenta a (posar el nom). I finalment done el meu vot per a Vocal Electe al sol·licitant (posar el nom).

D’aquesta manera, que es correspon amb la utilització d’eines de participació habituals, cada vegada més, en les Comissions s’aconseguiria una garantia de “democràcia participativa”. Sens dubte algunes Comissions podrien celebrar aquestes Juntes de manera telemàtica, per videoconferència o qualsevol altra, en disposar dels mitjans necessaris.

DELEGACIÓ D’INCIDÈNCIES JCF.