Noticias Noticias Junta Central Fallera

#Fallas21: Normes per al desenvolupament de l’Ofrena 21

La Junta Central Fallera ha presentat les normes per desfilar a l’Ofrena 2021.

L’objectiu de les normes és establir unes regles comuns que hi han de respectar totes les comissions falleres, organismes i entitats convidades els dies 3 i 4 de setembre. El seu compliment té com finalitat la uniformitat al desfile, a causa de la complexitat de la seua planificació, perquè siga el mes lluit i organitzat possible.

Primera
No mes és podrà desfilar als horaris i recorregut oficials establits per la JCF i aprovat en el Ple de la JCF i en l’Assemblea de presidents de falla. Deurà respectar-se amb total puntualitat els horaris d’eixida fets públics.

Segona
Les comissions desfilaran en files de 5 falleres/os mínim. Quan el número d’integrants de la comissió no siga múltiple de 5, es faran tantes files de 5 com siga possible i les necessàries de 4 per completar el total de participants. Si fora necessari, una fila de 3 per completar la distribució total de components. Les files inferiors a 5 aniran al final de la comissió, no podent ser intercalades en altres llocs del desfile alterant la distribució establida.

Tercera
La distancia entre files serà aproximadament de 3 metres, inclòs l’estàndard de la comissió, la Senyera i les cistelles de flors que es duguen. No més hi ha una excepció, la de les falleres majors de comissió respecte a la resta de components, que podrà ser de 5 metres.

Quarta
El president de la comissió major anirà integrat en la primera fila de la comissió de falla, sense que puga anar en cap cas davant o distanciat de la resta de membres.

El president infantil podrà desfilar destacat amb una separació màxima de 3 metres respecte a la resta de components de la seua comissió.

Cinquena
Queden prohibits els corredors de recibiment pels components de la comissió a les falleres majors a la seua arribada a la plaça de la Mare de Déu, en la mateixa Plaça o en les eixides del recorregut oficial, ja que és una paralització del desfile en eixe punt, repercutint en el desplaçament de la resta de comissions que seguixen el mateix.

Sisena
S’ entén que el recorregut oficial és l’establit per l’organització de la JCF i que, a no ser per causa major que indiquen els serveis oficials (per les obres a la plaça de la Reina) queda pendent de confirmació.

Setena
La participació en l’Ofrena de Flors en qualsevol dels dos recorreguts, implica l’obligat compliment de les normes del desfile des del començament del recorregut oficial fins a la seua finalització.

Els delegats de cada sector estan obligats a vigilar el seu compliment i ajudaran els membres de la JCF que organitzen el festeig.

Els delegats són els encarregats de l’organització dels seus Sectors al començament del desfile, procurant evitar retrasos de les comissions que ho integren perquè no hi haja parada entre un sector i un altre.

Un component de cada comissió deurà, obligatòriament, signar el full de control de cada comissió en els tres punts de control establits per JCF.

Comissions i entitats convidades mostraran a l’inici del desfile el full de dades de participants i al final l’entregaran per la seua locució en la plaça.

Huitena
Tots els fallers/es que hi participen en l’Ofrena deuran vestir la indumentària tradicional aprovada i contemplada als articles 64 i 65 del vigent reglament faller.

Novena
Les comissions de falla no podran convidar a títol particular a participar en l’Ofrena a cap altra comissió de falla o col·lectiu fester que no estiga al cens de la JCF, excepte invitació de cortesia que és faça a algun col·lectiu fester amb el qual s’estiga agermanat i no supere les 10/12 persones. En cas de tindre convidada alguna Foguera o Gaita, els components d’aquesta no podran desfilar destacades ni desfilar l’estàndard de l’associació.

L’incompliment d’aquesta disposició serà motiu de sanció greu.

Dècima
Serà causa de sanció:
a) incomplir el número de components per fila o distància de separació
b) desfilar més persones que les que hi haja al cens oficial registrat a la secretaria de JCF o convidar a participar en l’Ofrena altres falles o entitats festeres no censades en JCF.
c) cantar, ballar, fer palmes o actituds similars durant el recorregut oficial entre els punts ja mencionats.
d) desfilar destacat el president de la comissió o qualsevol altre component, a excepció de falleres majors i president infantil.
e) no vestir la indumentària tradicional contemplada al Reglament Faller o vestir peces no admeses al mateix (roba de particular, blusó i similars)
f) fer corredors al recorregut oficial o a la plaça de la Mare de Déu ni a les eixides de la mateixa
g) incomplir els recorreguts marcats en la norma sisena
h) incomplir els apartats de la norma setena

Onzena
Es contemplen les següents sancions, tramitades per la Delegació d’incidències de JCF segons informes de Delegació d’Activitat Festiva:
a) les sancions aniran entre l’apercebiment per escrit d’infraccions lleus, fins a la prohibició de desfilar a l’exercici faller següent per les infraccions més greus
b) la gravetat de la infracció es determinara per la repercussió de la infracció en el desenvolupament de l’Ofrena, la reiteració i reincidència de les accions sancionables i les actituds de menyspreu o incompliment de les normes anteriorment descrites.
c) es comunicarà a les comissions que hagen infringit qualsevol de les normes a l’inici del procediment sancionador perquè puguen al·legar respecte al que es diga als informes de control de Delegació d’Activitats Festives.

Dotzena
Les normes de l’Ofrena són d’obligat compliment per a comissions falleres i ens que desfilen a la mateixa (cases regionals, Juntes Locals Falleres, Associacions…) convidats per JCF. Les entitats i associacions convidades podran participar amb la seua indumentària tradicional. D’aquestes normes seran informades les entitats convidades, per tant podran ser sancionades pel seu incompliment com a qualsevol comissió fallera.

Tretzena
L’organització de l’Ofrena garantirà la participació de totes les persones segons les normes anteriors atenent criteris d’igualtat i accessibilitat per fomentar la diversitat i inclusió en la nostra festa. Les comissions falleres o entitats participants deuran informar a l’àrea d’Organització festiva de JCF si hi ha algun cas de diversitat i inclusió dels seus participants a efectes d’organització del desfile i mantenint, sempre, la confidencialitat d’ells.

Junta Central Fallera
Eduardo Oltra
(Xàtiva, 1966) Licenciado en Historia del Arte; ex-fallero y ex-colaborador de la Junta Local de Xàtiva. En Locos por las Fallas es el redactor, corresponsal,  articulista,  fotógrafo, relaciones públicas, responsable de comunicaciones y Community Manager (Facebook)