Noticias Noticias Junta Central Fallera

Convocatoria Imagen Gráfica Fallas 2019

L’Ajuntament de València, a traves de la Regidoría de Cultura Festiva, ha convocat a professionals del disseny i la il·lustració, aixi com a empreses del sector, per realitzar la imatge gràfica de les Falles del 2019. El procediment compta amb supor de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il·lustrador de Valencia (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD).

Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva, destaca la consolicació de la “aposta per la professionalització en l’elaboració de la imaget amb que les Falles es presenten a tota la Nostra ciutadania i al mon sencer” al fer una cirda oberta al sector per quart any consecutiu. El presupost es de 4.500 € mes IVA, el que puposa un increment del 12.5% respecte al procediment del 2016 i d’un 50% respecte al primer, el de fa tres anys. Destaca el protagonisme de les associacions dels professionals del Disney i la il·lustració en les bases de la crida i en l’elecció del professional o empresa que dissenye la imatge de les falles del proper any, tres persones proposades per la ADCV, la APIV i COMUNITAD,  a mes de Yinsen Studio, responsable de la imatge gràfica del 2018, valorant l’experiencia dels candidats i candidates en proyectes semblants, la qualitat dels treballs desenvolupats previamente i l’originalitat i creativitat dels resultats.

El termini per enviar candidatures s’obri el 15 de novembre i conclou a les 14 hores del 22 del mateix mes.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. Objecte i finalitat de la convocatòria

 La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2019.

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà la imatge gràfica de les Falles de València de 2019, i l’adaptació d’esta a diferents elements (cartell litografia, cartell pòster, cartells mobiliari urbà, programes d’activitats, xarxes socials i pancartes).

La Regidoria de Cultura Festiva està interessada a contractar els servicis de qui elabore la imatge gràfica mitjançant el corresponent contracte menor. El pressupost per al desenvolupament d’este encàrrec és de 4.500 euros més IVA.

No obstant això, si fóra necessari complementar l’objecte del contracte amb prestacions accessòries que hagueren de desenvolupar-se necessàriament per l’empresa o el professional seleccionat, el preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de servicis.

 2. Requisits dels participants

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional o estudi de disseny o d’il·lustració o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents.

No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 60 i concordants del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3. Forma de presentació de les candidatures

Les persones interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar una documentació que incloga:

–   Dossier o book de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.

–   Currículum personal o acreditació professional semblant de la empresa.

La documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i s’ha d’enviar a l’adreça electrònica culturafestiva@valencia.es, indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2019”. La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un justificant de recepció.

4. Composició del comité de selecció

El comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència:

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

Vocals:

Tres professionals del disseny gràfic i la il·lustració proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació Professional d’Il·lustradors de València i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

El guanyador de la convocatòria oberta de l’any anterior. Una persona en representació de la Junta Central Fallera.

Secretària:

Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o funcionari en qui delegue.

5. Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació.Resolució

Una volta constituït el comité, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment efectiu de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs dels participants com el seu currículum.

Entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els criteris següents:

–   Experiència en projectes semblants

–   Qualitat en treballs desenvolupats

–   Originalitat i creativitat en els resultats

Una vegada resolta la convocatòria, el comité de selecció detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a la imatge gràfica, així com les dates d’entrega i forma de pagament.

La resolució del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera, de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, de l’Associació Professional d’Il·lustradors de València i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de la notificació personal a qui resulte guanyador del concurs.

El comité de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú.

Si l’execució tècnica de la imatge gràfica requerix alguna modificació per a una millor impressió, l’Ajuntament de València podrà imposar esta variació, després de la consulta prèvia amb l’autora o l’autor.

6. Procés de convocatòria

Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el Tauler d’Edictes Electrònic i en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera i dels col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació publicitària: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, Associació Professional d’Il·lustradors de València i Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana.

El termini per a l’enviament de candidatures començarà el 15 de novembre de 2018 i conclourà el 22 de novembre de 2018, a les 14 hores.

Eduardo Oltra
(Xàtiva, 1966) Licenciado en Historia del Arte; ex-fallero y ex-colaborador de la Junta Local de Xàtiva. En Locos por las Fallas es el redactor, corresponsal,  articulista,  fotógrafo, relaciones públicas, responsable de comunicaciones y Community Manager (Facebook)